آزمونهای ارزیابی شناختی

                بینایی

1.              عملکرد حرکتی چشم

1)    تعقیب دیداری

                توجه

1.              توجه پایدار

1)    IVA

2.              توجه انتخابی

1)    Color Stroop

2)    Spatial Stroop

                عملکردهای حافظه

1.              حافظه فضایی

*                Corsi Block

1)    Corsi Forward

2)    Corsi Backward

2.              حافظه کلامی

1)    Verbal Memory

3.              حافظه دیداری

1)    Visual Memory

                تصمیم گیری

1.              مهار پاسخ

1)    Flanker

2)    Stop Signal