آزمونهای ارزیابی شناختی

                بینایی

1.              عملکرد حرکتی چشم

1)    تعقیب دیداری

                توجه

1.              توجه پایدار

1)    IVA���������

2.              توجه انتخابی

1)    Color Stroop

2)    Spatial Stroop

                عملکردهای حافظه

1.              حافظه فضایی

*                Corsi Block

1)    Corsi Forward������

2)    Corsi Backward

2.              حافظه کلامی

1)    Verbal Memory

3.              حافظه دیداری

1)    Visual Memory

                تصمیم گیری

1.              مهار پاسخ

1)    Flanker

2)    Stop Signal

2.              مهار پاسخ

1)    BART